Официален правилник на промоционалната кампания „Историята на фена“

I. Общи разпоредби

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания „Историята на фена“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 3, ет. 1 и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 47, ЕИК 203772137, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (25.05 – 07.07.2018 г. включително) на сайта на кампанията: www.rexonarealfan.bg

2. Период на промоционалната кампания:

  1. Промоционалната кампания „Историята на фена“ стартира на 25 май 2018 г. и продължава до 07 юли 2018 г. включително.
  2. В случай, че Организаторите решат да съкратят/удължат срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.rexonarealfan.bg.
  3. След приключване на „Кампанията” Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

II. Правила за участие:

3. Право и място на участие:

  1. В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условията, посочени в настоящия правилник.
  2. В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
  3. Кампанията се провежда на официалния сайт на кампанията www.rexonarealfan.bg.
  4. Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

4. Участващи :

(1) Участието в Кампанията за голямата награда и за малките награди е обвързано с покупка.

(2) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в чл. 3 от настоящия Правилник, има право да участва и да спечели награда, предоставяна в Кампанията, в случай че е осъществил необходимата регистрация съгласно раздел 5 „Механизъм”, съответно е извършил покупка на продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв /като е задължителна покупката на минимум 1 продукт от марката Rexona и минимум 1 продукт от марката Clear/, след което е регистрирал кода от касовата бележка на www.rexonarealfan.bg и е участвал в играта. Участниците трябва да пазят касовите си бележки до края на кампанията.

(3) С участието си в Кампанията всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на Промоцията.

(4) Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, като за всяка бележка може да спечели само една малка награда и да участва в лотарията за голямата награда.

5. Механизъм:

(1) Официалната страница на Кампанията е www.rexonarealfan.bg

Спечелването на малките и голямата награди в Кампанията „Историята на фена“ е обвързано с покупка. За да се вземе участие за наградите, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

(2.1) Да закупи продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв. В кампанията участват всички продукти Rexona и Clear.

(2.2) Да посети www.rexonarealfan.bg, да се съгласи, че приема Официалните правила на играта и да се регистрира чрез Име, Фамилия, email и да регистрира кода от касовата бележка. Участник може да участва в Кампанията само с един потребителски профил.

(2.3) Да премине „Куизът на истинските фенове“ – като отговори на два въпроса.

(2.4) Всеки участник веднага след като премине куиза вижда дали печели (или не печели) пуф футболна топка или машина за пуканки;

(2.5) При осъществяване на предвиденото в т.(2) и предоставяне на пълна, точна и ясна информация, ще се счита, че участникът се е регистрирал успешно в Кампанията и може да бъде избран за спечелване на голямата награда.

(2.6) Всеки участник по желание може да сподели във Facebook участието си чрез бутон „Сподели“, но това не е задължително условие за участие за наградите.

6. Теглене на наградите:

(1) Теглене на 60 бр. пуф футболна топка и на 120 броя машина за пуканки

След като участник премине “куизa на истинските фенове“, на произволен принцип, генериран на сайта, участникът моментално разбира дали печели или не печели 1 бр. от 60 бр. пуф футболна топка или 1 бр. от 120 бр. машина за пуканки.

Софтуерът е програмиран в пропорционално съотношение така, че да има печеливши участници от началото до самия край на кампанията – 07 юли 2018 г.

В случай, че участник печели награда – пуф футболна топка или машина за пуканки, с натискане на бутона „КЪМ НАГРАДАТА“ пред него се отваря допълнителен прозорец, в който той задължително трябва да въведе три имена, ЕГН, точен адрес за получаване на наградата и телефон за контакт.

Ако участникът не попълни данните си, ще види следния текст „Моля, попълнете данните си. В противен случай, ще загубите наградата си.“ В случай, че участникът не попълни данните за доставка, ще бъде дисквалифициран и няма да получи наградата си. На негово място ще бъде изтеглен резервен участник. Всички резервни участници ще бъдат изтеглени на 08 юли в присъствието на нотариус.

(2) Теглене на 1 бр. Sony PlayStation 4

Тегленето на голямата награда ще се извърши на 11 юли 2018 г. чрез специализиран софтуер, на томболен принцип в присъствие на нотариус.

За всяка една награда се теглят по трима резервни участници.

7. Печеливши участници:

Печелившият участник трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

(1) В случай, че участник печели награда пуф футболна топка или машина за пуканки, в „Сайта“ след натискане на бутон „КЪМ НАГРАДАТА“ пред него се отваря допълнителен прозорец, в който той трябва да въведе три имена, точен адрес за получаване на наградата, ЕГН и телефон за връзка. Организаторите в срок от 20 работни дни ще се свържат с печелившите. След това участникът трябва да изпрати имейл на Организаторa, в който да изпрати снимка на касовата бележка, с която се е регистрирал, за валидация от страна на Организатора.

(2) В случай, че участникът печели голямата награда Sony PlayStation 4 – Организаторите ще се свържат с него в срок от 20 работни дни по email. След това участникът трябва да изпрати имейл на Организаторите, в който да опише лични данни за получаване на наградата – три имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка, както и да изпрати снимка на касовата бележка, с която се е регистрирал, за валидация от страна на Организатора.

(3) И за двата вида награди печелившият участник трябва да представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност при получаване на наградата.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв. (тридесет лева) - Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

8. Получаване на наградата:

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградата ще се извърши до 4 седмици след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

В случай, че печелившият не отговаря на посочените от него координати в рамките на 1 седмица, то той губи възможността си за получаване на наградата.


Важно:

Организаторите на промоцията си запазват правото да променят имената на спечелил участник, който не отговаря на условията за получаване на наградата, описани в тези официални правила на промоцията.

Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани email-и или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази “Кампания“; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.

Ако в срок до една седмица след първия опит (чрез телефонно обаждане или имейл) на Организатора да се свърже с печеливш участник, все още не могат да се свържат с него поради и/или несъответстващи имена и/или телефонен номер този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.

III. Правила за промоция в търговската мрежа

9. Моментни награди:

(1) В магазинната мрежа Организаторът провежда промоция с моментни награди, обвързани с покупка, със следния механизъм:

При закупуването на продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв., клиентът получава възможност да участва за спечелването на една от следните награди:

Спортен сак

Бутилка за вода

Продукт Rexona

(2) Промоцията с моментните награди важи само когато в търговския обект има хостеса на Rexona за периода на Кампанията, като работното време на хостесите ще бъде както следва: петък от 16:00 до 20:00 ч, в събота от 10:00 до 14:00 ч.

(3) След осъществяване на покупка на продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв., клиентът получава скреч карта, като в случай че скреч картата е печеливша - получава наградата си от хостесата на Rexona, намираща се в търговския обект. Печелившият получава наградата, обозначена на скреч картата, единствено и веднага след удостоверяването на направена покупка на продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв.

(4) В промоцията в търговската мрежа участват супермаркети и хипермаркети, както и магазини от модерна търговия само когато в търговския обект има хостеса на Rexona.

IV. Разни

10. Защита на личните данни:

Организаторите обработват лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати с Официалния правилник и изразяват съгласието си с неговите разпоредби.

(2) С участието си в тази Кампания и отбелязването на своето съгласие на сайта на кампанията Участниците дават съгласието си за включването им в базата данни на Организаторите, която се създава за периода на Кампанията, с цел да се осигури ефективното провеждане на тази Кампания.

(3) Целта на създаването на тази база данни е организирането на Кампанията, обявяването на победителите и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с тази промоция и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на промоционалната Кампания, ако участниците на са дали изричното си съгласие да бъдат информирани за бъдещи промоции на “Юниливър България” EOOД .

(4) Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

(5) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на такива данни, и по-специално по отношение на следното:

- правото на достъп до данните;

- правото за намеса в данните;

- правото на възражение.

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите.

Всеки Участник има право да изпрати до посочения тук адрес на Юниливър България писмена молба за изключване от базата данни на последния; Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на молителя, но участието му в Промоцията се прекратява, тъй като предоставянето на лични данни е условие за участие в кампанията.

11. Отговорност:

Организаторите на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.

Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай, че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде присъдена наградата, като Организаторите си запазват правото да се разпореждат със съответната награда. Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упоменати и обяснени.

Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или олеснили спечелването на наградата, Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба.

Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционален период.

Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията, следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на e-mail info@rexonarealfan.bg. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

12. Спорове

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

13. Прекратяване преди срока на кампанията

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организаторите.

Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на сайта www.rexonarealfan.bg. Включването на участниците в кампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на кампанията и се считат обвързани с тях.

Организаторите си запазват правото на промяна на правилата.

Участвай в играта: отговори на няколко въпроса и разбери истината за футболния фен в себе си!

Участвай